Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Student Core Member Ana BhandedFemale/India Recent Activity
Deviant for 1 Year
4 Week Core Membership:
Given by Fi-Senpai
Statistics 54 Deviations 252 Comments 1,615 Pageviews

Newest Deviations

Ying x Androxus- Paladins by Bloodhuntress44 Ying x Androxus- Paladins :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 3 1 Random Cat Woman by Bloodhuntress44 Random Cat Woman :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 6 0 I Do Love You MEME by Bloodhuntress44 I Do Love You MEME :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 3 0 Triple by Bloodhuntress44 Triple :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 7 3 Contest entry for Fi-Senpai by Bloodhuntress44 Contest entry for Fi-Senpai :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 11 8 The Celestial Summoning (SPOILERS) by Bloodhuntress44 The Celestial Summoning (SPOILERS) :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 11 6 Spring Fields (contest entry) by Bloodhuntress44 Spring Fields (contest entry) :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 17 7 Yaboku Gami by Bloodhuntress44 Yaboku Gami :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 4 0 WispX FAnart :D by Bloodhuntress44 WispX FAnart :D :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 5 0 Underfell sans! by Bloodhuntress44 Underfell sans! :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 20 4 Fallen angel by Bloodhuntress44 Fallen angel :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 7 0 Te Fiti by Bloodhuntress44 Te Fiti :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 7 15 Vivzie pop Contest entry by Bloodhuntress44 Vivzie pop Contest entry :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 1 0 Ohhh~ Look at this super sketch! by Bloodhuntress44 Ohhh~ Look at this super sketch! :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 1 0 Draw with Jazza- Nonstop Knight Art Contest! by Bloodhuntress44 Draw with Jazza- Nonstop Knight Art Contest! :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 1 0 Art trade with ThisDileriousGal by Bloodhuntress44 Art trade with ThisDileriousGal :iconbloodhuntress44:Bloodhuntress44 1 0

Commissions

Full Body Sketch
This Includes of any character, human or animal pretty much sketched out :P
Full Body Lineart
Comes with coloring like sketch for free! (ask if you want :3)
(+30 for textured lines)
Full Body Plain Color
Backgrounds:
+0 vector background
+30 simple background
+90 fancy landscape
Full body Shaded
Any kind of character, human or animal, i'll do it.
it consists of Full Body Line art, colored and shaded.
(Background charges separately)
 
Full Body Lineless
No line art :) shaded tho

Donate

Bloodhuntress44 has started a donation pool!
0 / 2,000
Please donate if you like my art or support this little potato QwQ

You must be logged in to donate.
No one has donated yet. Be the first!

Pride

I AM PROUD

Made with pride by the DeviantArt community BROWSE ALL ART

Activity


🄽🄾🄼🄸🄽🄰🅃🄴🄳 🄱🅈:⏌ MademoiselleMoonYT 


❚⌈♚⌋→ Aвσυт Yσυя A∂мιи
──────────────
❥⚬R͟e͟a͟l͟ N͟a͟m͟e͟: Ana
❥⚬A͟g͟e͟: 15
❥⚬G͟e͟n͟d͟e͟r͟: Female
❥⚬R͟a͟c͟e͟: idfk xD
❥⚬N͟a͟t͟i͟o͟n͟a͟l͟i͟t͟y͟: Indian
❥⚬R͟e͟l͟i͟g͟i͟o͟n͟: Supposed to be Hindu but heck if I believe in god
❥⚬S͟t͟a͟t͟u͟s͟: Taken <3
❥⚬B͟i͟r͟t͟h͟d͟a͟y͟: 22nd May
❥⚬Z͟o͟d͟i͟a͟c͟: Gemini :3
❥⚬H͟a͟i͟r͟ C͟o͟l͟o͟r͟: Black (heh)
❥⚬E͟y͟e͟ C͟o͟l͟o͟r͟: a brown so dark, its black lol
❥⚬H͟a͟v͟e͟ T͟a͟t͟t͟o͟o͟s͟?: (I want tho)
❥⚬P͟i͟e͟r͟c͟i͟n͟g͟s͟?: (do the earing things count?)
❥⚬W͟e͟a͟r͟ G͟l͟a͟s͟s͟e͟s͟?: naw
❥⚬C͟o͟n͟t͟a͟c͟t͟s͟?: naw
❥⚬B͟r͟a͟c͟e͟s͟?: naw


❚⌈♛⌋→ Yσυя G+ A¢¢συит
──────────────
❥⚬P͟e͟r͟s͟o͟n͟a͟l͟ o͟r͟ F͟a͟n͟d͟o͟m͟?: both
❥⚬H͟o͟w͟ m͟a͟n͟y͟ a͟l͟t͟s͟?: 3 lol
❥⚬W͟h͟e͟n͟ d͟i͟d͟ y͟o͟u͟ j͟o͟i͟n͟ G͟+?: somewhere around 2011 I guess?
❥⚬A͟e͟s͟t͟h͟e͟t͟i͟c͟ o͟r͟ T͟r͟a͟s͟h͟?: Trash cuz its all memes
❥⚬S͟h͟i͟t͟p͟o͟s͟t͟s͟ o͟r͟ L͟e͟g͟i͟t͟ p͟o͟s͟t͟s͟?: nah man, memes for life... and also some art
❥⚬M͟a͟t͟c͟h͟i͟n͟g͟ w͟i͟t͟h͟ a͟n͟y͟o͟n͟e͟?: yee :3
❥⚬N͟e͟w͟b͟i͟e͟ o͟r͟ E͟x͟p͟e͟r͟t͟?: somewhere between lol
❥⚬O͟r͟g͟a͟n͟i͟z͟e͟d͟ o͟r͟ M͟e͟s͟s͟y͟?: both


❚⌈♜⌋→ Dσ Yσυ. . .
───────────
❥⚬W͟r͟i͟t͟e͟?: too lazy
❥⚬R͟o͟l͟e͟p͟l͟a͟y͟?: nope (used to lol... cringy)
❥⚬S͟i͟n͟g͟?: bathroom singer lol
❥⚬D͟r͟a͟w͟?: HAHHAAHAHA
❥⚬E͟d͟i͟t͟?: quiet a bit
❥⚬E͟x͟e͟r͟c͟i͟s͟e͟?: OH HECK NO xD
❥⚬P͟l͟a͟y͟ S͟p͟o͟r͟t͟s͟?: I hate it, except for swimming
❥⚬D͟a͟n͟c͟e͟?: I'm a floppy leek
❥⚬R͟e͟a͟d͟?: uuuuuu naw
❥⚬W͟o͟r͟k͟?: yee (I'm a personal artist now :3)
❥⚬B͟l͟o͟g͟?: naw
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: naw
❥⚬C͟o͟o͟k͟?: I wish I could
❥⚬B͟a͟k͟e͟?: I try I cry
❥⚬P͟l͟a͟y͟ a͟n͟ I͟n͟s͟t͟r͟u͟m͟e͟n͟t͟?: tried the piano... gave up cuz of no time lol (now its just rusting in my house)


❚⌈♝⌋→ Fανσяιтє . . .
────────────
❥⚬C͟o͟l͟o͟r͟?: BLACK MMMMM (and crimson)
❥⚬A͟n͟i͟m͟a͟l͟?: kitties
❥⚬B͟o͟o͟k͟?: Percy Jackson cuz that's the only thing I've read lol
❥⚬M͟o͟v͟i͟e͟?: ummm I dunno
❥⚬A͟n͟i͟m͟e͟?: I CANT DECIDE 
❥⚬T͟V͟ S͟h͟o͟w͟?: Stranger things!!
❥⚬C͟h͟a͟r͟a͟c͟t͟e͟r͟?: Bloodhuntress44 heh
❥⚬A͟r͟t͟i͟s͟t͟?: @/SilentWulv 
❥⚬S͟o͟n͟g͟?: CANT DECIDE EITHER (recent: run by veorra)
❥⚬S͟i͟n͟g͟e͟r͟?: Melanie marteniz and halsey
❥⚬B͟a͟n͟d͟?: Imagine dragons
❥⚬M͟a͟n͟g͟a͟?: haven't read any lol
❥⚬A͟c͟t͟o͟r͟?: eeeeh
❥⚬S͟u͟b͟j͟e͟c͟t͟?: Art lol
❥⚬S͟c͟e͟n͟t͟?: I like everything that smells nice
❥⚬F͟o͟o͟d͟?: ICECREAM
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: coffee
❥⚬Q͟u͟o͟t͟e͟?: "I'm a potato"


❚⌈♞⌋→ G+ Fαмιℓу
───────────
❥⚬B͟e͟s͟t͟ G͟i͟r͟l͟ F͟r͟i͟e͟n͟d͟(s͟): BloodyCupcake, Mademoiselle moon, Dream streak
❥⚬B͟e͟s͟t͟ G͟u͟y͟ F͟r͟i͟e͟n͟d͟(s͟): I don't.. ;-;
❥⚬F͟i͟r͟s͟t͟ F͟o͟l͟l͟o͟w͟e͟r͟: idr :P
❥⚬T͟h͟r͟e͟e͟ P͟e͟o͟p͟l͟e͟ Y͟o͟u͟ L͟o͟o͟k͟ U͟p͟ T͟o͟:
→ Vivzie pop
→ MS Shark lee
❥⚬B͟e͟s͟t͟ R͟P͟ P͟a͟r͟t͟n͟e͟r͟:
eh

❚⌈♟⌋→ Rσмαи¢є~
───────────
❥⚬S͟e͟x͟u͟a͟l͟i͟t͟y͟: Heterosexual
❥⚬S͟i͟n͟g͟l͟e͟?: No
❥⚬C͟r͟u͟s͟h͟i͟n͟g͟?: I have him <3
❥⚬I͟n͟ L͟o͟v͟e͟?: Yeee
❥⚬B͟f͟/ G͟f͟: Shhh
❥⚬E͟v͟e͟r͟ G͟e͟t͟ M͟a͟r͟r͟i͟e͟d͟?: YE!
❥⚬H͟a͟v͟e͟ K͟i͟d͟s͟?: dunno lol
❥⚬D͟i͟v͟o͟r͟c͟e͟?: I hope not xD
❥⚬I͟r͟l͟ o͟r͟ O͟n͟l͟i͟n͟e͟?: Online


❚⌈♔⌋→ Tнιѕ Oя Tнαт
────────────
❥⚬T͟e͟a͟ o͟r͟ C͟o͟f͟f͟e͟e͟?: Coffe
❥⚬W͟i͟i͟ o͟r͟ X͟b͟o͟x͟?: Xbox
❥⚬H͟a͟r͟r͟y͟ P͟o͟t͟t͟e͟r͟ o͟r͟ P͟e͟r͟c͟y͟ J͟a͟c͟k͟s͟o͟n͟?: BOOOTHH
❥⚬F͟l͟o͟w͟e͟r͟s͟ o͟r͟ C͟h͟o͟c͟o͟l͟a͟t͟e͟s͟?: Chocolate
❥⚬M͟o͟n͟e͟y͟ o͟r͟ P͟r͟e͟s͟e͟n͟t͟s͟?: Both xD
❥⚬G͟a͟m͟e͟ B͟o͟y͟ o͟r͟ D͟S͟?: xD DS
❥⚬D͟e͟s͟k͟t͟o͟p͟ o͟r͟ L͟a͟p͟t͟o͟p͟?: Desktop
❥⚬P͟o͟p͟ o͟r͟ M͟e͟t͟a͟l͟?: Metal
❥⚬C͟o͟u͟n͟t͟r͟y͟ o͟r͟ J͟a͟z͟z͟?: None
❥⚬A͟l͟t͟e͟r͟n͟a͟t͟i͟v͟e͟ o͟r͟ R͟&B͟?: None
❥⚬E͟a͟r͟b͟u͟d͟s͟ o͟r͟ H͟e͟a͟d͟p͟h͟o͟n͟e͟s͟?: Headphones
❥⚬T͟r͟u͟m͟p͟ o͟r͟ H͟i͟l͟l͟a͟r͟y͟?: NONE HAH
❥⚬D͟o͟g͟ o͟r͟ C͟a͟t͟?: CAAAATTT
❥⚬S͟o͟d͟a͟ o͟r͟ J͟u͟i͟c͟e͟?: Juice
❥⚬H͟o͟t͟ T͟o͟p͟i͟c͟ o͟r͟ A͟e͟r͟o͟p͟o͟s͟t͟a͟l͟e͟?: what
❥⚬P͟u͟b͟l͟i͟c͟ o͟r͟ P͟r͟i͟v͟a͟t͟e͟ S͟c͟h͟o͟o͟l͟?: Private
❥⚬B͟a͟c͟o͟n͟ o͟r͟ S͟a͟u͟s͟a͟g͟e͟?: I don't eat meat :v
❥⚬W͟a͟f͟f͟l͟e͟s͟ o͟r͟ P͟a͟n͟c͟a͟k͟e͟s͟?: WAFFLESSS
❥⚬M͟u͟f͟f͟i͟n͟ o͟r͟ S͟c͟o͟n͟e͟?: Muffinsss
❥⚬S͟l͟e͟e͟p͟ o͟r͟ N͟e͟x͟t͟ E͟p͟i͟s͟o͟d͟e͟?: NEXT EPISODE


╱╳╲╱╳╲╱╳╲╱╳╲╱╳╲
⎾ⓇⒶⓉⒺ ⓉⒽⒾⓈ ⓆⓊⒾⓏ⏌
╲╳╱╲╳╱╲╳╱╲╳╱╲╳╱


❚→ ✰✰✰✰


✚ T͟͟A͟͟G͟͟ A͟͟T͟͟ L͟͟E͟͟A͟͟S͟͟T͟͟ 6 P͟͟E͟͟O͟͟P͟͟L͟͟E͟͟ T͟͟O͟͟ D͟͟O͟͟ T͟͟H͟͟I͟͟S͟͟ Q͟͟U͟͟I͟͟Z͟͟✚
VAIBUNNY  
NidhiShetty 
thats all TwT
 
Triple
NEW OC YAY
she's a cat  meow
bty her names pronounced like this: try.ple
Loading...
🄽🄾🄼🄸🄽🄰🅃🄴🄳 🄱🅈:⏌ MademoiselleMoonYT 


❚⌈♚⌋→ Aвσυт Yσυя A∂мιи
──────────────
❥⚬R͟e͟a͟l͟ N͟a͟m͟e͟: Ana
❥⚬A͟g͟e͟: 15
❥⚬G͟e͟n͟d͟e͟r͟: Female
❥⚬R͟a͟c͟e͟: idfk xD
❥⚬N͟a͟t͟i͟o͟n͟a͟l͟i͟t͟y͟: Indian
❥⚬R͟e͟l͟i͟g͟i͟o͟n͟: Supposed to be Hindu but heck if I believe in god
❥⚬S͟t͟a͟t͟u͟s͟: Taken <3
❥⚬B͟i͟r͟t͟h͟d͟a͟y͟: 22nd May
❥⚬Z͟o͟d͟i͟a͟c͟: Gemini :3
❥⚬H͟a͟i͟r͟ C͟o͟l͟o͟r͟: Black (heh)
❥⚬E͟y͟e͟ C͟o͟l͟o͟r͟: a brown so dark, its black lol
❥⚬H͟a͟v͟e͟ T͟a͟t͟t͟o͟o͟s͟?: (I want tho)
❥⚬P͟i͟e͟r͟c͟i͟n͟g͟s͟?: (do the earing things count?)
❥⚬W͟e͟a͟r͟ G͟l͟a͟s͟s͟e͟s͟?: naw
❥⚬C͟o͟n͟t͟a͟c͟t͟s͟?: naw
❥⚬B͟r͟a͟c͟e͟s͟?: naw


❚⌈♛⌋→ Yσυя G+ A¢¢συит
──────────────
❥⚬P͟e͟r͟s͟o͟n͟a͟l͟ o͟r͟ F͟a͟n͟d͟o͟m͟?: both
❥⚬H͟o͟w͟ m͟a͟n͟y͟ a͟l͟t͟s͟?: 3 lol
❥⚬W͟h͟e͟n͟ d͟i͟d͟ y͟o͟u͟ j͟o͟i͟n͟ G͟+?: somewhere around 2011 I guess?
❥⚬A͟e͟s͟t͟h͟e͟t͟i͟c͟ o͟r͟ T͟r͟a͟s͟h͟?: Trash cuz its all memes
❥⚬S͟h͟i͟t͟p͟o͟s͟t͟s͟ o͟r͟ L͟e͟g͟i͟t͟ p͟o͟s͟t͟s͟?: nah man, memes for life... and also some art
❥⚬M͟a͟t͟c͟h͟i͟n͟g͟ w͟i͟t͟h͟ a͟n͟y͟o͟n͟e͟?: yee :3
❥⚬N͟e͟w͟b͟i͟e͟ o͟r͟ E͟x͟p͟e͟r͟t͟?: somewhere between lol
❥⚬O͟r͟g͟a͟n͟i͟z͟e͟d͟ o͟r͟ M͟e͟s͟s͟y͟?: both


❚⌈♜⌋→ Dσ Yσυ. . .
───────────
❥⚬W͟r͟i͟t͟e͟?: too lazy
❥⚬R͟o͟l͟e͟p͟l͟a͟y͟?: nope (used to lol... cringy)
❥⚬S͟i͟n͟g͟?: bathroom singer lol
❥⚬D͟r͟a͟w͟?: HAHHAAHAHA
❥⚬E͟d͟i͟t͟?: quiet a bit
❥⚬E͟x͟e͟r͟c͟i͟s͟e͟?: OH HECK NO xD
❥⚬P͟l͟a͟y͟ S͟p͟o͟r͟t͟s͟?: I hate it, except for swimming
❥⚬D͟a͟n͟c͟e͟?: I'm a floppy leek
❥⚬R͟e͟a͟d͟?: uuuuuu naw
❥⚬W͟o͟r͟k͟?: yee (I'm a personal artist now :3)
❥⚬B͟l͟o͟g͟?: naw
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: naw
❥⚬C͟o͟o͟k͟?: I wish I could
❥⚬B͟a͟k͟e͟?: I try I cry
❥⚬P͟l͟a͟y͟ a͟n͟ I͟n͟s͟t͟r͟u͟m͟e͟n͟t͟?: tried the piano... gave up cuz of no time lol (now its just rusting in my house)


❚⌈♝⌋→ Fανσяιтє . . .
────────────
❥⚬C͟o͟l͟o͟r͟?: BLACK MMMMM (and crimson)
❥⚬A͟n͟i͟m͟a͟l͟?: kitties
❥⚬B͟o͟o͟k͟?: Percy Jackson cuz that's the only thing I've read lol
❥⚬M͟o͟v͟i͟e͟?: ummm I dunno
❥⚬A͟n͟i͟m͟e͟?: I CANT DECIDE 
❥⚬T͟V͟ S͟h͟o͟w͟?: Stranger things!!
❥⚬C͟h͟a͟r͟a͟c͟t͟e͟r͟?: Bloodhuntress44 heh
❥⚬A͟r͟t͟i͟s͟t͟?: @/SilentWulv 
❥⚬S͟o͟n͟g͟?: CANT DECIDE EITHER (recent: run by veorra)
❥⚬S͟i͟n͟g͟e͟r͟?: Melanie marteniz and halsey
❥⚬B͟a͟n͟d͟?: Imagine dragons
❥⚬M͟a͟n͟g͟a͟?: haven't read any lol
❥⚬A͟c͟t͟o͟r͟?: eeeeh
❥⚬S͟u͟b͟j͟e͟c͟t͟?: Art lol
❥⚬S͟c͟e͟n͟t͟?: I like everything that smells nice
❥⚬F͟o͟o͟d͟?: ICECREAM
❥⚬D͟r͟i͟n͟k͟?: coffee
❥⚬Q͟u͟o͟t͟e͟?: "I'm a potato"


❚⌈♞⌋→ G+ Fαмιℓу
───────────
❥⚬B͟e͟s͟t͟ G͟i͟r͟l͟ F͟r͟i͟e͟n͟d͟(s͟): BloodyCupcake, Mademoiselle moon, Dream streak
❥⚬B͟e͟s͟t͟ G͟u͟y͟ F͟r͟i͟e͟n͟d͟(s͟): I don't.. ;-;
❥⚬F͟i͟r͟s͟t͟ F͟o͟l͟l͟o͟w͟e͟r͟: idr :P
❥⚬T͟h͟r͟e͟e͟ P͟e͟o͟p͟l͟e͟ Y͟o͟u͟ L͟o͟o͟k͟ U͟p͟ T͟o͟:
→ Vivzie pop
→ MS Shark lee
❥⚬B͟e͟s͟t͟ R͟P͟ P͟a͟r͟t͟n͟e͟r͟:
eh

❚⌈♟⌋→ Rσмαи¢є~
───────────
❥⚬S͟e͟x͟u͟a͟l͟i͟t͟y͟: Heterosexual
❥⚬S͟i͟n͟g͟l͟e͟?: No
❥⚬C͟r͟u͟s͟h͟i͟n͟g͟?: I have him <3
❥⚬I͟n͟ L͟o͟v͟e͟?: Yeee
❥⚬B͟f͟/ G͟f͟: Shhh
❥⚬E͟v͟e͟r͟ G͟e͟t͟ M͟a͟r͟r͟i͟e͟d͟?: YE!
❥⚬H͟a͟v͟e͟ K͟i͟d͟s͟?: dunno lol
❥⚬D͟i͟v͟o͟r͟c͟e͟?: I hope not xD
❥⚬I͟r͟l͟ o͟r͟ O͟n͟l͟i͟n͟e͟?: Online


❚⌈♔⌋→ Tнιѕ Oя Tнαт
────────────
❥⚬T͟e͟a͟ o͟r͟ C͟o͟f͟f͟e͟e͟?: Coffe
❥⚬W͟i͟i͟ o͟r͟ X͟b͟o͟x͟?: Xbox
❥⚬H͟a͟r͟r͟y͟ P͟o͟t͟t͟e͟r͟ o͟r͟ P͟e͟r͟c͟y͟ J͟a͟c͟k͟s͟o͟n͟?: BOOOTHH
❥⚬F͟l͟o͟w͟e͟r͟s͟ o͟r͟ C͟h͟o͟c͟o͟l͟a͟t͟e͟s͟?: Chocolate
❥⚬M͟o͟n͟e͟y͟ o͟r͟ P͟r͟e͟s͟e͟n͟t͟s͟?: Both xD
❥⚬G͟a͟m͟e͟ B͟o͟y͟ o͟r͟ D͟S͟?: xD DS
❥⚬D͟e͟s͟k͟t͟o͟p͟ o͟r͟ L͟a͟p͟t͟o͟p͟?: Desktop
❥⚬P͟o͟p͟ o͟r͟ M͟e͟t͟a͟l͟?: Metal
❥⚬C͟o͟u͟n͟t͟r͟y͟ o͟r͟ J͟a͟z͟z͟?: None
❥⚬A͟l͟t͟e͟r͟n͟a͟t͟i͟v͟e͟ o͟r͟ R͟&B͟?: None
❥⚬E͟a͟r͟b͟u͟d͟s͟ o͟r͟ H͟e͟a͟d͟p͟h͟o͟n͟e͟s͟?: Headphones
❥⚬T͟r͟u͟m͟p͟ o͟r͟ H͟i͟l͟l͟a͟r͟y͟?: NONE HAH
❥⚬D͟o͟g͟ o͟r͟ C͟a͟t͟?: CAAAATTT
❥⚬S͟o͟d͟a͟ o͟r͟ J͟u͟i͟c͟e͟?: Juice
❥⚬H͟o͟t͟ T͟o͟p͟i͟c͟ o͟r͟ A͟e͟r͟o͟p͟o͟s͟t͟a͟l͟e͟?: what
❥⚬P͟u͟b͟l͟i͟c͟ o͟r͟ P͟r͟i͟v͟a͟t͟e͟ S͟c͟h͟o͟o͟l͟?: Private
❥⚬B͟a͟c͟o͟n͟ o͟r͟ S͟a͟u͟s͟a͟g͟e͟?: I don't eat meat :v
❥⚬W͟a͟f͟f͟l͟e͟s͟ o͟r͟ P͟a͟n͟c͟a͟k͟e͟s͟?: WAFFLESSS
❥⚬M͟u͟f͟f͟i͟n͟ o͟r͟ S͟c͟o͟n͟e͟?: Muffinsss
❥⚬S͟l͟e͟e͟p͟ o͟r͟ N͟e͟x͟t͟ E͟p͟i͟s͟o͟d͟e͟?: NEXT EPISODE


╱╳╲╱╳╲╱╳╲╱╳╲╱╳╲
⎾ⓇⒶⓉⒺ ⓉⒽⒾⓈ ⓆⓊⒾⓏ⏌
╲╳╱╲╳╱╲╳╱╲╳╱╲╳╱


❚→ ✰✰✰✰


✚ T͟͟A͟͟G͟͟ A͟͟T͟͟ L͟͟E͟͟A͟͟S͟͟T͟͟ 6 P͟͟E͟͟O͟͟P͟͟L͟͟E͟͟ T͟͟O͟͟ D͟͟O͟͟ T͟͟H͟͟I͟͟S͟͟ Q͟͟U͟͟I͟͟Z͟͟✚
VAIBUNNY  
NidhiShetty 
thats all TwT
 

deviantID

Bloodhuntress44's Profile Picture
Bloodhuntress44
Ana Bhanded
Artist | Student | Digital Art
India
I like to Art
Animation is bad but I try
Lol
Check out my youtube? :P
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconstrangerslyfox:
StrangerSlyFox Featured By Owner May 19, 2017  Hobbyist Filmographer
Hey, thanks for the watch! La la la la 
Reply
:iconbloodhuntress44:
Bloodhuntress44 Featured By Owner May 19, 2017  Student Digital Artist
Your welcome :3
Reply
:iconredheartthesushi:
RedHeartTheSushi Featured By Owner Feb 20, 2017  Hobbyist Digital Artist
Hai! ^^ I'm Sasha! from Youtube do you remember me ?? ^v^ I did an art trade with u!
Reply
:iconbloodhuntress44:
Bloodhuntress44 Featured By Owner Mar 1, 2017  Student Digital Artist
Red heart? Yes of course! Hey! (I'm so lost rn xD)
Reply
:iconredheartthesushi:
RedHeartTheSushi Featured By Owner Mar 1, 2017  Hobbyist Digital Artist
x3 
Reply
:iconredheartthesushi:
RedHeartTheSushi Featured By Owner Mar 1, 2017  Hobbyist Digital Artist
thanksi ! For the watch ^v^
Reply
:iconlulurine:
lulurine Featured By Owner Jan 27, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks for watching me and sticking around to see my future posts, please feel free to check out my youtube channel for weekly speedpaints and tutorials. --->www.youtube.com/user/LoganDraw…
Reply
:iconbloodhuntress44:
Bloodhuntress44 Featured By Owner Jan 28, 2017  Student Digital Artist
Amazing I didn't know that :D
Reply
:iconcoby17:
Coby17 Featured By Owner Jun 30, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks watch by Coby17
deviantART Contest will finish on 09-07-2016

Do you want to join, enter here:

Bullet; Pink Bullet; Pink Win 400 points or 1 free month of DA Core!Bullet; Pink Bullet; Pink

Bullet; Pink Bullet; Pink Gana 400 puntos o 1 mes de Core GRATIS!!!Bullet; Pink Bullet; Pink 
Reply
:iconbloodhuntress44:
Bloodhuntress44 Featured By Owner Jul 1, 2016  Student Digital Artist
I would lovevto! But i am having isdues in those brushes.. They dont eork.. ;-; help?
Reply
Add a Comment: